Swish:

123 676 52 42

Vardagar 8-17: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B, 371 30 Karlskrona

Vi motsätter oss all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och trosuppfattning

Hållbar utveckling

 

Kvinnojouren har under år 2016 arbetat aktivt för en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Begreppet hållbar utveckling definieras enligt följande: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Brundtland rapporten). I Regeringens skrivelse 2003/04:129 framgår på ett likartat sätt att hållbar utveckling handlar om att:

 

  • Värna och nyttja givna resurser på ett hållbart sätt. Men det handlar också om resurseffektivisering och om att långsiktigt förvalta och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser. Att värna om naturresurser och människors hälsa är en avgörande förutsättning för utveckling och välstånd. Hållbar utveckling bärs upp av människors arbetskraft, kunskap och kreativitet (En svensk strategi för hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig, s.7).

 

I Agenda 21-dokumentet från FN-mötet i Rio de Janeiro, år 1992 utvecklas definitionen av de tre dimensionerna enligt följande:

  • Ekologisk hållbarhet innebär att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de "klarar av".
  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet är att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

 

I föreningens arbete ses de tre dimensionerna som likvärdiga vid arbetet med hållbar utveckling.

 

Ekologisk hållbarhet

I arbetet med ekologisk hållbarhet riktas fokus mot att resor som genomförs av medarbetare och volontärer ska påverka miljön i så liten omfattning som möjligt. Det innebär att energianvändning och utsläpp till luften ska minimeras. Föreningens mål är att vi i första hand ska gå, cykla eller åka kollektivt. Föreningen tillhandahåller därför vanliga cyklar, elcyklar och resekort för kollektiva resor, men även en leasad bil. Vid resor bör även effektivitet och säkerhet beaktas. Effektivitet handlar om att ta hänsyn till miljön, resekostnader, men även arbetseffektivitet. Säkerhet innebär att alla resor ska vara säkra för resenärerna. Konkret innebär det användande av cykelhjälm och att det i bilen finns det barnstolar till medföljande barn. Ekologisk hållbarhet innebär även för föreningen att hushålla med resurser som vatten och el. Vidare tillämpas sopsortering vid såväl de tre skyddade boenden som vid kontoret. Ytterligare en viktig del av föreningens arbete riktas mot att hushålla med mänskliga resurser. Det innebär ett systematiskt kvalitetsarbete när det gäller all verksamhet, kontinuerligt arbete med medarbetarnas arbetsmiljö, friskvård samt kollektivavtal och anställningsavtal.

 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda föreningens ekonomiska resurser på bästa sätt för att få ut högsta möjliga avkastning av varje använd krona. Föreningens ekonomi baseras på anslag från Karlskrona kommun och andra sökta anslag och bidrag. Ekonomisk hållbarhet innebär även att föreningen arbetar kontinuerligt med att utveckla de ekonomiska rutinerna och transparensen när det gäller de ekonomiska transaktionerna. Föreningens systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet är ytterligare ett exempel på arbete i relation till ekonomisk hållbarhet.

 

Social hållbarhet

Föreningen arbetar utifrån den definition som finns i Agenda 21, med tillägget som anges av Folkhälsomyndigheten:

 

  • Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen (Agenda 21, Folkhälsomyndigheten).

 

Definitionen kan överföras till att det i kvinnojourens stadgar framgår att föreningen är en feministisk organisation som arbetar aktivt för demokrati, där mänskliga rättigheter är en viktig del och föreningens vision ”ett jämställt samhälle fritt från våld”. Vidare kan föreningens arbete även relateras till regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken, vilket är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Mer specifikt riktas arbetet mot ett av de sex delmålen nämligen; ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”.

     Vidare verkar föreningen för förståelse för alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder (Kvinnojouren Karlskronas stadgar, 2017). I arbetet med social hållbarhet är föreningens värdegrund en viktig del för att skapa tillit och trygghet inom föreningen. Värdegrunden baseras på orden glädje, empati och delaktighet.

      Tillit är grunden för social hållbarhet i varje samhälle och är därmed ett centralt begrepp i mötet med den stödsökande kvinnan och medföljande barn. Det handlar i första hand om att kvinnan ska stärkas i tilliten till sin egen förmåga att leva i en hållbar situation, men även tillit till personer i nära relationer och slutligen till samhället. Forskning visar att ha tillit till andra minskar kvinnans stress, vilket i sin tur har en positiv inverkan på hennes hälsa. Den som känner tillit till andra deltar också i högre utsträckning i sociala nätverk och aktiviteter, vilket ytterligare bidrar till en god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2011). Känslan av tillit hör nära samman med upplevelsen av trygghet.

     Trygghet innebär för kvinnojourens arbete att den stödsökande kvinnan och medföljande barn ska bli en del av en verksamhet som har hög kvalitet och möta personal med hög kompetens. Personalen har god kunskap om och erfarenhet av att hantera de specifika problem och behov som en våldsutsatt kvinna har. De har även hög kompetens när det gäller att möta barn som utsatts för våld eller bevittnat våld.

     Ytterligare en del av den sociala hållbarheten är föreningens arbete med ”hushållning av mänskliga resurser”. Ett exempel är att arbetet inom föreningen måste präglas av uthållighet och långsiktighet. För att det ska vara möjligt måste såväl medarbetare som volontärer trivas, känna sig motiverade och orka arbeta med föreningens viktiga och svåra frågor. Ett led i detta arbete är att föreningen i juni 2016 anställde en volontärsamordnare som ska arbeta med att:

 

  • Samordna och stödja volontärerna i deras arbete med kvinnor och barn.
  • Ansvara för att utveckla, utvärdera och kvalitetssäkra det arbete som volontärerna utför.
  • Ansvara för medlemsvård, sociala aktiviteter och arbeta med medlemmarnas teamkänsla.

 

Till arbetet med social hållbarhet kan även kvinnojourens kontinuerliga genomförande av vidareutbildningar, friskvårdssatsning för medarbetarna och säkerhetsarbete för en tryggare arbetsmiljö tillföras.

 

Telefon: 0455-188 03

info@kvinnojourenkarlskrona.se

Skepparegatan 18B

371 30 Karlskrona

Viktiga kontakter:

Polisen : 112

Kvinnofridslinjen tel: 020-50 50 50

Verksamhetsansvarig:

Ulrika Bodin

ulrika@kvinnojourenkarlskrona.se

Webb av: dingrafiker.se