Sponsorer:

Telefonjour dygnet runt: 0455-188 03

Om oss

 

Välkommen till Kvinnojouren Karlskrona!

 

Kvinnojouren Karlskrona är en ideell förening som bildades år 1983. Föreningen arbetar utifrån visionen om ”ett jämställt samhälle fritt från våld” och arbetet inom kvinnojouren utgår från en feministisk värdegrund, vilket innebär att kvinnor och män har samma värde, att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för och en konsekvens av strukturell ojämställdhet. Vidare medför en feministisk värdegrund att föreningen arbetar aktivt för att stärka jämställdhet såväl på samhälles- som på individnivå.

 

Kvinnojouren Karlskrona organisation

Kvinnojouren Karlskrona är en ideell förening, där det högsta beslutande organet är årsmötet. Vid årsmötet väljs styrelse, vidare fastslås verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsplan för nästkommande år.

 

Kvinnojouren Karlskrona fyra huvuduppgifter

Kvinnojouren har fyra huvuduppgifter. Det mest dominerande och viktigaste är att ge stöd och skydd till våldsutsatt kvinnor och barn i ett skyddat boende och i öppen verksamhet. Kvinnojourens två andra uppgifter är arbete med kunskapsspridning och opinionsbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

 

 

Kvinnojourens fyra huvuduppgifter kan relateras till att föreningen utför såväl

socialtjänst som idéburet arbete. Kvinnojouren Karlskronas uppgifter i relation till att utföra socialtjänst och idéburet arbete:


Idéburet arbeteTelefonjourVolontärerStödsamtalTystnadslöfteStöd i vardagenIngen dokumentationKontaktmannaskapFörebyggande arbeteOpinionsarbeteKunskapsspridningUtförare av socialtjänstSkyddat boendeAnställd personalKvalificerade samtal enskilda och i gruppPedagogisk barnomsorgTystnadspliktAnmälningspliktDokumentationSystematiskt kvalitets arbeteFörebyggande arbeteOpinionsarbeteKunskapsspridning

 

Ändamål

Kvinnojouren arbetar utifrån ett kvinno-, och barnperspektiv. Föreningens arbetsformer är demokratiska och präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet. I stadgarna står det att Kvinnojourens ska:

• verka för ett jämställt samhälle utan våld

• bibehålla en fungerande jourverksamhet för kvinnor som utsatts för någon sorts våld

• verka för ökad kunskap om all slags våld mot kvinnor

• verka för förståelse för alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Kvinnojouren Karlskrona arbetar utifrån en värdegrund som är fastställd i följande FN-dokument:

• allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

• kvinnokonventionen (konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor)

• barnkonventionen (Konvention om barnets rättigheter)

• deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor

 

Kvinnojouren verkar även utifrån Unizons värdegrund och policy som lyder:

• människors lika värde och lika rättigheter – jämlikhet, jämställdhet, värdighet och frihet

• ansvar för människor i utsatta situationer med fokus på kvinnor och barn

• kulturell mångfald och universella värden

• fler förklaringsfaktorer för att förstå våldets orsaker och för att motverka våld

• varje kvinna och tjej har rätt att göra sina egna val

• barnens rättigheter

• lag och rätt vid våld och hot mot kvinnor och barn

• Unizons inställning till kommunernas ansvar och till andra aktörer som arbetar med skydd och stöd för kvinnor

• demokrati, med öppen diskussion och självständiga medlemsorganisationer

• utveckling av inre kultur och administration

• utveckling av kunskap och kvalitet och av nya arbetsformer

 

 

Styrelse

Kvinnojouren Karlskrona

 

Ordförande:

Lone Larsson

 

Vice Ordförande:

Kerstin Arnesson

 

Sekreterare:

Marie Aurell

 

Ledamot:

Mariana Ridell Bremgård

 

Kassör:

Gun Svensson

 

Suppleant:

Hanne Vest

 

Ledamot:

Emma Stjernlöf

 

Adjungerande:

Ulrika Bodin

 

Copyright © Kvinnojouren Karlskrona - Webb av dingrafiker.se