Skyddat boende

I nära samarbete med socialtjänsten

Kvinnojouren Karlskrona är en idéburen, ej vinstdrivande verksamhet.  Vi eftersträvar ett nära samarbete med placerande socialtjänst och arbetar i enlighet med socialtjänstlagen. Vi uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende.

Kvinnojouren Karlskrona tar emot våldsutsatta kvinnor och män samt medföljande barn oavsett etnicitet tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer och/eller ålder. Vi har mångårig erfarenhet av skyddsplaceringar, av att arbeta med hedersrelaterad problematik samt att möta familjer i utsatta livssituationer. Vi tar emot planerade och akuta placeringar och vi har möjlighet att efter överenskommelse hämta skyddssökande på aktuell ort. Det finns tillgång till bemanning dygnet runt. Kvinnojouren Karlskrona är även HBTQ-certifierade.

Våra lokaler och skyddade boenden är tillgänglighetsanpassade och ligger centralt. Vi erbjuder enskilda lägenheter som är trivsamt inredda för största möjliga hemkänsla och säkerhet. Detta är ett led i att miljön är en viktig del i nyorienteringsprocessen mot ett liv fritt från våld.  I lägenheterna är även husdjur välkomna.

Vid placering

Placering vid Kvinnojouren Karlskrona sker efter beslut
av socialtjänster. Inför varje placering genomför vi tillsammans med den placerade en riskanalys utifrån den våldsutsattas hotbild och aktuell situation. Vi upprättar även tillsammans med den skyddssökande en genomförandeplan utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan. Målen för placeringen följs regelbundet upp utifrån
upprättad genomförandeplan och en månadsplanering sammanställs och skickas till placerande socialtjänst. Vid avslutad placering skrivs en slutrapport. Alla skyddsplacerade även medföljande barn erbjuds kontaktperson, stöd vid utflytt från skyddat boende samt eftervård i öppen verksamhet.

Barnen i fokus

Ett tydligt barnperspektiv genomsyrar hela vår verksamhet. För varje barn upprättas en genomförandeplan. Detta för att barnet ska ges en förutsägbar vardag med tydliga rutiner. För oss är det viktigt att stimulera barns utveckling och lärande samt att varje barn ges möjlighet till delaktighet och en känsla av sammanhang. Vi  samverkar med Kunskapsförvaltningen, Karlskrona kommun för att bereda placerade barn/unga plats på för-, grund- och gymnasieskola.

Vi strävar efter att barn ska ha rätt till en meningsfull och aktiv fritid utefter barnets intresse och behov. 

Vi erbjuder ”Trappan-modellen” som är en metod för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj samt så har vi utbildats inom TMO (trauma medveten omsorg). Vidare ger vi stöd i nyorienteringsprocessen samt  praktiskt stöd vid kontakt med hälso -och sjukvården, tandvården, för -, grund- och gymnasieskolan,  fritidsaktiviteter och andra samhällsinstitutioner.

Vid akuta ärenden – ring 112