Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett nationellt och globalt samhällsproblem som leder till ett stort mänskligt lidande. Mäns våld mot kvinnor är ingen privat angelägenhet utan handlar om grova brott; misshandel, förföljelse, våldtäkt och mord. Varje år söker kvinnor och barn skydd från våldsutövare till landets kvinnojourer.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar allt våld som kan förekomma mellan närstående. Begreppet används för att beskriva våld mellan man och kvinna, kvinna och man, inom samkönade parrelationer och våld mot barn. Våld i nära relation innefattar även andra familjerelationer exempelvis  barn som upplevt våld i sin familj, våld mot syskon och föräldrar samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Olika former av våld

Våld i nära relation kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Våldet är sällan enbart fysiskt utan många gånger är det psykiska våldet det mest framträdande. Våld i hederns namn är ytterligare en form av våld.

Fysiskt våld kan vara såväl aktivt som passivt. Det aktiva våldet är allt från knuffar, sparkar och slag till strypgrepp. Passivt fysiskt våld innebär att utsättas för våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan exempelvis röra sig om att nekas sömn eller utsättas för långvarig psykisk stress, vanvård  eller omsorgsbrist. 

Psykiskt våld handlar om olika former av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll,  vilket successivt kan leda till psykisk nedbrytning. Det kan även innebära hot riktat mot barn, husdjur eller andra närstående.

Sexuellt våld innebär att tvingas delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar eller porr. Det kan även handla om tjat- och försoningssex eller upplevelsen av att behöva vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våld. Sexuellt våld kan även relateras till människohandel för sexuella ändamål, prostitution och pornografi.

Materiellt och ekonomiskt våld innebär exempelvis förstörelse av privata ägodelar eller hot om att slå sönder möbler och inredning. Ekonomiskt våld handlar om att undanhållas ekonomiska tillgångar eller att bli ekonomiskt beroende av partner. 

Våld i hederns namn heder kan vara regler kring hur någon skall bete dig som satts upp i en familj eller släkt för att behålla ett gott rykte. Det kan vara regler kring hur någon skall klä sig eller umgås med. Våld i hederns namn utmärker sig genom att det är flera personer inblandade, vanligen den närmaste familjen men även övrig släkt. 

 

Varningstecken

Särskilt utsatta grupper

Att utsättas för våld är en traumatisk upplevelse oavsett  vem som drabbas. När det gäller våld i nära relation så finns det grupper som beskrivs som särskilt sårbara och som har  en högre risk att utsättas för våld. Unga tjejer är överrepresenterade när det gäller våld i nära relation och det är inte ovanligt att förövaren är en jämnårig eller äldre kille. Andra grupper som beskrivs särskilt sårbara är bland annat  äldre kvinnor, kvinnor med utländsk härkomst, kvinnor i missbruk, kvinnor med funktionsnedsättning, hbtq-personer samt personer som lever med hedersrelatat våld och förtryck.  

 

 

 

Blir du utsatt för våld så är det aldrig ditt fel. Ansvaret ligger alltid hos den som utövar våldet. Du har rätt att leva ett liv utan våld.