organisation

Kvinnojouren Karlskrona arbetar med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, män och barn. Vidare arbetar vi med prevention samt att skapa opinion om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Kvinnojouren Karlskrona är en ideell förening som bildades år 1983. Föreningen tillhör riksorganisationen Unizon och tillsammans arbetar vi utifrån visionen ”ett jämställt samhälle fritt från våld”. Vårt arbete utgår från en feministisk värdegrund, vilket innebär att kvinnor och män har samma värde, att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för och en konsekvens av strukturell ojämställdhet. Vidare medför en feministisk värdegrund att föreningen arbetar aktivt för att stärka jämställdhet och förändra könsmaktsordningen på såväl samhälls- som individnivå. 

Personal

Vid Kvinnojouren Karlskrona arbetar socionomer. Personalen har lång erfarenhet av socialt arbete inom socialtjänst samt arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterad problematik.
Vidare finns kompetens från
behandlings- och utredningsarbete Steg 1, grundutbildning i traumamedveten omsorg – TMO samt kompetens inom socialpsykiatri.
Kvinnojouren Karlskrona är HBTQ-certifierade.

Styrelse

Verksamhetsberättelser

Här kan du ladda ner vår senaste verksamhetsberättelse.

Vill ni ta del av  Kvinnojourens verksamhetsberättelser från tidigare år maila oss  info@kvinnojourenkarlskrona.se 

Vid akuta ärenden – ring 112